مرز دریایی قطر – امارات متحده عربی

مرز دریایی قطر – امارات متحده عربی (ابوظبی)

مرز دریایی قطر – امارات متحده عربی (ابوظبی)

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۳۷۱

بازدید دیروز

۱۶۷۹

بازدید ماه

۳۷۷۹۴

بازدید کل

۸۳۳۲۸۰۰

افراد آنلاین

۲۷۲

مرز دریایی قطر – امارات متحده عربی (ابوظبی)

قطرو ابوظبی درتاریخ 20 مارس 1969 یك موافقتنامه مرزی فلات قاره ای امضا كردند.این توافقنامه درهمان تاریخ به اجرا درآمد.دراین موافقتنامه دو دولت حاكمیت امارات متحده عربی (ابوظبی)برجزیره دیانه وحاكمیت قطربرجزایرالعشت وشراوعیه را به رسمیت شناخته اند (تصویر 5 – 4 را ببینید). امتداد خط مرزی در ماده 3 و 4 موافقتانمه به شرح زیر آمدهاست :

3.اكنون هیچ یك از دوكشور،درخصوص جزایر یا مناطق دریایی خارج از نواحی دریایی مورد توافق،ادعایی نسبت به یكدیگر ندارند.

4.مرز دریایی مورد توافق كه در بند (3) فوق به آن اشاره شده به ترتیب زیر خواهد بود :

1)پاره خط مستقیم از نقطه "الف" با مختصات جغرافیایی عرض ً51َ َ31 ْ25 شمالی وطول ً05 َ02 ْ53 شرقی تا نقطه "ب" كه بر مكان چاه شماره (1) البنداق منطبق بوده ودارای مختصات جغرافیایی عرض ً79 /54 َ05 ْ25 شمالی وطول ً98 /50 َ36 ْ52 شرقی است.

2)یك پاره خط مستقیم از نقطه "ب" كه شرح آن در بالا رفت،تا نقطه "ج" با مختصات جغرافیایی عرض ً40 َ48 ْ24 شمالی وطول ً20 َ16 ْ52 شرقی.


3).یك پاره خط مستقیم از نقطه "ج" كه شرح آن در بالا رفت،تا نقطه "د" در دهانه خورالعدید در مرز آبهای ساحلی،با مختصات جغرافیایی عرض ً20 َ38 ْ24 شمالی وطول ً05 َ28 ْ51 شرقی.(30)

این مرز دارای 4 نقطه گردش وطول 115 مایل دریایی است.نقطه اتصال كه در شمال غربی ترین نهایت مرز واقع شده یعنی نقطه "الف" ، یك نقطه سه جانبه است كه تقریبا ً از سرزمینهای اصلی ایران – قطر– ابوظبی به یك فاصله قرار دارد.نقطه عطف "ب" بر مكان چاه نفت البنداق منطبق است كه منافع حاصله از آن طبق معاهده بین دو دولت به سهم مساوی تقسیم خواهد شد.میان نقاط "ب" و "ج" مرز بیشتربه یك منحنی شبیه است كه جزیره دیانیه را دورمی زند وآن را درقلمرو سرزمینی ابوظبی باقی می گذارد.نتیجه ماده(3) معاهده این است كه این جزیره ابوظبی از 3مایلی آبی دریای سرزمینی برخوردارخواهد شد،هرچند كه درمعاهده مذكورهیچ اشاره صریحی به این نكته نشده است.این خط،همانطور كه درتصویر5 – 4 نشان داده شده است،باید به عنوان تفسیر موافقتنامه تلقی شود.نقطه "ج" صرفا ً براساس توافق دوجانبه،بدون هیچ مبنای بارزی تعیین شده است.نزدیك ترین نقطه به خشكی، نقطه "د" است كه در نقاط آبهای سرزمینی 3 مایلی ابوظبی، در خورالعدید واقع شده است.(31)

تصویر 5 – 4 مرزهای فلات قاره ای قطر – امارات متحده عربی (ابوظبی)