میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت تنگه هرمز

میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه هرمز

میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه هرمز

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۷۷

بازدید دیروز

۱۸۴۸

بازدید ماه

۵۵۴۴۲

بازدید کل

۹۰۷۲۲۶۴

افراد آنلاین

۲۳۰

میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگه هرمز

فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد تهران
مهدی محمود رباطی
کارشناس ارشد دانشکده اقتصاد تهران

دانلود کامل پژوهش

چکیده
حدود 60درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقه ی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب می شود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آنجا که تنگه هرمز گلوگاه صادراتی 90درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامین کننده 40درصد نفت جهان می باشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، همچنین از آنجا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر می شود از طریق سنجنش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمانهای داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگه هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج بدست آمده انتظار می رود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در درازمدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتا درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. انرژی های نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نقتی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق برعکس.


کلید واژه: تخمین تقاضای نفت خام، کشش قیمتی و درآمدی، انرژی های نو، خلیج فارس، اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز، کشورهای عضو سازمان OECD ، روش ARDL

ادامه در دانلود...