باغهاى دريايى ايران زمين در خلیج فارس

باغهاى دريايى ايران زمين در خلیج فارس

باغهاى دريايى ايران زمين در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۶۳۶

بازدید دیروز

۱۶۷۹

بازدید ماه

۳۸۰۵۹

بازدید کل

۸۳۳۳۰۶۵

افراد آنلاین

۲۹۶

فراز و نشيب جزاير ايرانى خليج فارس
باغهاى دريايى ايران زمين در خلیج فارس

دانلود کامل

خليج فارس از ديرباز كانون توجهات كشورهاى منطقه و نيز جهان بوده است. به دليل امكان دسترسي به كليه سواحل و كشورهاي حوزه خليج فارس كه اين دريا فراهم مى كند همواره مورد توجه بوده است به طوري كه مى توان خليج فارس را محل انعكاس سياست هاي بي نالمللى بدانيم. تاريخ پر نشيب و فراز خليج فارس خودگوياي اين مطلب است. در اين ميان جزاير خليج فارس همچون سربازان كشور عمل كرده و خود منافع كشور را حفظ و نگهباني مى كنند. كشور جمهوري اسلامى ايران به عنوان پهناورترين كشور خليج فارس مؤثرترين عامل تأثير گذار بر جريانات منطقه بوده است و در اين بين نقش جزاير بيش از پيش حائز اهميت مى باشند. در مقاله ذيل فهرستي كه سعي شده است تا تمامي جزاير را در برگيرد، تهيه شده است. اميد است كه چنين باشد.

ادامه در دانلود...