هیدرو گرافی خلیج فارس

هیدرو گرافی خلیج فارس

هیدرو گرافی خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۰۰

بازدید دیروز

۱۸۴۸

بازدید ماه

۵۵۳۶۵

بازدید کل

۹۰۷۲۱۸۷

افراد آنلاین

۱۳۳


هیدرو گرافی خلیج فارس

به کوشش مسعود رضایی
هیدرو گرافی وعمق سنجی خلیج فارس ازجمله دریاهای کم عمق وحاشیه ای است که به لحاظ طبیعی وساختاری با سایردریاهای اطراف خود متفاوت است.توجه به عمق،این تفاوت ساختاری راآشکارمی کند.دریاهای عمان وعدن که از شاخه های اقیانوسی است،دارای ژرفایی معادل 2000متربوده ودریای عربستان نیز دارای عمقی برابر5000متراست.دریای سرخ نیز به طورمتوسط عمقی بیش از 1000متر راداراست.ولی همین که به خلیج فارس نزدیک می شویم،عمق آب ناگهان کم می شود(م.ح.رامشت،59:1376)


درواقع سوبسیدانس ناشی از تکتونیک،کف تنگه هرمزرابه صورت محلی عمیق درآورده است که در برخی نقاط،این عمق به 300-200 متر نیز می رسد،اما عمیق ترین بخش خلیج فارس درمجاورت باجزیره بوموسی به میزان126متر،واقع شده است(سازمان جغرافیایی،1382)


زمین ساخت وتحولات ماشی ازتکتونیک مورد اشاره دربالا،ترافی(گودالی)باعمق 90-70متررا،ازتنگه هرمز ودرامتداد سواحل ایران،به طول تقریبا ً 100کیلومتر ایجاد کرده است.تنگه هرمز وگودال مذکور،توسط پشته دریایی عریضی ...از یکدیگر جدا می شوند )2003:3 ( Stephen.A.Swift


این تراف،آب سنگین تر وبا چگالی بالاتر رادرخود جمع می کند وبعضا ً مانع از جریانهای دریایی دراین قسمت از خلیج فارس می گردد (1993:37 (A.R.G.Price and etc,
عمق خلیج فارس به تدریج از تنگه هرمزبه سمت شمال غرب کاهش می یابد وبه 36 و 25 متر می رسد.درسواحل جنوبی به دلیل رشد توده های مرجانی مجددا ً از عمق آب کاسته شده وبه کمتر از حتی 20متر می رسد.

بن مایه : ژئوپولیتیک منطقه خلیج فارس ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور