جزایر استان بوشهر

جزایر استان بوشهر در خلیج فارس

جزایر استان بوشهر در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۱۰۳

بازدید دیروز

۲۱۹۵

بازدید ماه

۲۸۸۲۷

بازدید کل

۸۹۷۸۰۵۷

افراد آنلاین

۲۵۸

جزایر استان بوشهر در خلیج فارس

جزایر تابعه آن:
استان بوشهر دردیواره ساحلی شمال خلیج فارس با وسعت 27653 کیلومتر مربع وبین 27درجه و14دقیقه تا30درجه و16دقیقه عرض شمالی و50درجه و6دقیقه تا 52 درجه و 58 دقیقه طول شرقی واقع است و625کیلومتر مرز مشترک با خلیج فارس دارد.


حدود استان:
استان بوشهرمحدود است ازشمال به شهرستان کازرون(استان فارس)واستانداری کهکیلویه وبویراحمد وازمغرب به خوزستان،ازجنوب به خلیج فارس وازمشرق به شهرستان های فیروزآباد ولار(استان فارس)وهمچنین استان هرمزگان،بواسطه کمی ارتفاع ونزدیکی به خط استوا ونزدیکی به دریای گرم،منطقه ای گرم ومربوبی است،بخصوص،در قسمتهای جنوبی که متصل به خلیج فارس است،ولی در قسمتهای شمال و شرق که از ساحل دورتر است رطوبت هوا کمتر،لیکن در معرض بادهای گرم سوزان میباشد ومیتوان گفت که این استان 7ماه از سال،تابستان گرم ومرطوب و 5 ماه زمستان معتدل دارد.


آب وهوا:
درجه حرارت هوا در استان بوشهر درتابستان گاه تا(50) درجه سانتیگراد ودرزمستان تا(1-) درجه سانتیگراد میرسد.رطوبت هوادرمرداد ماه واوایل شهریور ظهرها بیش از 40درصد وشبها از 80 تا 100 درصد هم رسیده است.فشارهوا در سطح دریا 76سانتیگراد جیوه میباشد ومیزان بارندگی سالیانه در این منطقه بطور متوسط در حدود 200 میلیمتر است.


بنادربوشهر:
مهمترین بنادراستان بوشهربترتیبی که از شمال این منطقه تا جنوب آن در کنار خلیج فارس قرارگرفتهاست،بنادر:دیلم٬گناوه٬ریگ٬بوشهر(مرکزاستان)٬دیر٬کنگان٬اختر٬طاهری٬عسلویه می باشند،بنادربوشهر٬دیروکنگان دارای اسکله بوده وازسایربنادروخصوصا ً بنادراختر٬طاهری وعسلویه بیشتربمنظورماهیگیریاستفاده میشودکه مآلاکشتیهای کوچک(موتور لنج)دراین بنادر پهلو میگیرند.


جزایراستان بوشهر:
جزایرتابع استان بوشهرشامل:عباسک – ((ته مادو – تهمادو یا تهمادون)) (به فتح ت) – چراخی – شیخ کرامه – متاف یا مطاف (بضم م )٬ مرغی – نخیلو (به فتح خ) – خان – گرم ( به ضم گ) – ام الکرن (بضم ک – سکون ر)جزیره بیدو – جزیره (شیف) – فارسی – خارک وخارگو می باشد.


جزایر حوزه رودخانه مند:
رودخانه(مند)ازکوه های فیروزآباد فارس سرچشمه میگیرد وتشکیل منطقه پناه گاه (حیات وحش مند) را تشکیل می دهد.منطقه مذکور محل زیست آهو – جیبیر وپرندگانی نظیر هوبره – قرقی – چرخ وبحری است.


جزایرحوزه رودخانه(مند)استان بوشهرکه درقسمت جنوب غربی منطقه (مند)قرار گرفته اند عبارتند از: ((عباسک٬ شیخ کرامه – مطاف – تهمادون – نخیلو٬ خان – گرم)).


1-جزیره عباسک : 1
عباسک جزیره کوچکی بین بندر بوشهر وجزیره شیف است که غیر مسکونی می باشد.


2-جزیره خان :
جزیره خان با مساحتی در حدود(4) کیلومتر مربع در مغرب برد خون کهنه (بضم ب) واقع شده است.بردخون شامل دوآبادی بنام بردخون نو وکهنه با فاصله(3)کیلومترازهم می باشند وبردخون کهنه به دریا نزدیکتر است. فاصله جزیره خان از ساحل دریا(4) کیلومتر وتا بردخون کهنه(8) کیلومتر می باشد.


3-جزیره گرم:
جزیره گرم (بضم گ ٬ سکون ر – م)درمغرب،مل گنزه ودرود احمد ویا بنا به نوشته نشریه شماره (15)دفتر برنامه وبودجه استان بوشهردرسال 1356 (مقابل حدفاصل بردخون ودیردرخلیج فارس)بامساحت تقریبی(3)کیلومترمربع(طول سه کیلومتروعرض یک کیلومتر)واقع شده است وبعل وجود انبوه درختان جنگلی (بنام گرم) به همین نام مشهور شده است.
فرمانداردیر،طول جزیره را سه کیلومتر وعرض آن را یک کیلومتراعلام نموده است.(سال 1361)

4-جزیره ام الکرم:2
جزیره ام الکرم (به فتح ک- ر)درحدود ناحیه بردخون درسواحل جنوبی استان بوشهردر خلیج فارس قراردارد وخالی از سکنه است ودرفاصله کمی از جزیره نخیلو قراردارد.


5-جزیره شیخ کرامه:
((این جزیره در یک میل دریایی رأس ام الکرم واقع شده جزء بنادر دشتی وخالی از سکنه است بواسطه جزرومد دریا آب آنرا فرامیگیرد)).3


جزایر چهارگانه:
جزایر متاف یا مطاف٬ مرغی٬ ته مادو٬ چراخی، در برابر ناحیه بردخون واقع شده وعموما ً خالی ازسکنه می باشند، بنابه اظهار فرماندار((دیر))درسال 1361 ،جزیره مطاف وجزیره امل یمال زیرآب قراردارندومحلصید میگو وماهی می باشند.طول جزیره امل یمال7کیلومتروعرض آن کیلومتراست وبفاصله3کیلومتری ازخشکی نزدیک روستای دمیگز قراردارد.


6-جزیره جبرین(تهمادو):
((این جزیره درمیل دریائی رأس جبرین درجنوب شرقی بندرنخیلوازتوابع بنادردشتی واقع شده وغیرمسکون است محل لانه پرندگان دریائی است وکشتیهای بادی کمترازجبرین عبور ومرورمیکنند)).
بنابه اعلام فرمانداری دیر،تهمادودارای12کیلومترطول و5کیلومترعرض بوده وتا بردخون 13کیلومتر فاصله دارد.


7-جزیره بیدو:
درصفحه(11)جزوه بررسی وضع استان بوشهر،درقسمت((جامعه روستائی به مرکزیت بندرریگ)) اشاره به جزیره ای بنام(جزیره بیدو)شده است واطلاع بیشتری ازآن بدست نداده است.


8-جزیره نخیلو:4
جزیره نخیلو(به فتح ن)درپنج کیلومتری قریه نرکوه ازتوابع بندردیر(فتح د- کسر-ی)وجزیره ام الکرم،به وسعت شش کیلومترمربع واقع شده است.


پی نوشت ها:
1-عباسک ABBASK
2-ام الکرم OMOLKARAM
3-کتاب فلات قاره وجزایر خلیج فارس٬اسمعیل نورزاد بوشهری٬ سال 1338
4-نخیلو NAKHILU