ذکر حدود خوزستان تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری

ذکر حدود خوزستان اهواز الاحوازی تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری

ذکر حدود خوزستان اهواز الاحوازی تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۳۸۶

بازدید دیروز

۲۲۹۰

بازدید ماه

۹۰۰۱۳

بازدید کل

۶۷۵۰۰۱۴

افراد آنلاین

۱۲۴

ذکر حدود خوزستان
تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری (متوفی 346هجری)

دانلود کامل پژوهش


به کوشش مسعود رضایی
شرقی حدود خوزستان حد پارس وسپاهان است.ومیان حد پارس وحد سپاهان آن را نهرطاب خوانند تا نزدیک ماهی رویان،آنگاه حد میان دورق وماهی رویان باشدبرجانب دریا.وجانب غربی ناحیت واسط وجایگاهی کی آن رادورالراسبی خوانند.وحدشمالی آن حد صیمره وکرخه ولور تابه حدود جبال پیوندد ازسپاهان.وگویند کی لورازخوزستان بودست،اکنون با جبال گرفته اند.وحد خوزستان سوی پارس وسپاهان وحدود جبال وواسط بریک حدمستقیم است چهاسو،ولیکن حدجنوبی ازعبادان تا روستای واسط مخروط میشود،پس تنگ تر آید از انچ دربرابراوست هم ازحد جنوبی،ازحدعبادان تادریا برحدپارس تقویسی هستکی درزاویه می افتد،پس این حدجنوبی به دریا رسد.آنگه به دجله واز بارما بگذرد.آنگاه ازمذار بازگردد تا به روستای واسط بازرسی،ازانجا کی آغازکردیم.اینست حدود خوزستان کی ذکرکردیم .

ادامه حدود جغرافیای تاریخی خوزستان در دانلود...