پاسخ وزارت خارجه ایران به وزیر مختار بریتانیا/11 مارس 1888

پاسخ وزارت امور خارجه ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران

پاسخ وزارت امور خارجه ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۸۸۴

بازدید دیروز

۰

بازدید ماه

۱۸۸۴

بازدید کل

۸۱۶۰۸۵۵

افراد آنلاین

۲۷۱

پاسخ وزارت امور خارجه ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران به تاریخ 11 مارس 1888
پیرامون آنکه به چه دلیل باید پرچم ایران بر فراز جزایر و بنادر خلیج فارس باشد!

در پاسخ به یادداشت سفارت فخیمه مورخ 26 جمادی الثانی در مورد دلایل و شواهد اثبات تعلق جزیره سیری به حکومت ایران ، اولا موجب نهایت شگفتی است که سفارت فخیمه بریتانیا که در مورد متصرفات ایران در کلیه جاها و نواحی دریای عمان و بویژه بنادر خلیج فارس کاملا مطلع بوده آگاهی دارند ٬ تصور می فرمایند که این موضوع ( مالکیت ایران بر این جزایر ) نیاز به ارائه شواهد دارد و دعاوی بی پایه شیوخ جواسم را قبول دارند و خواستار ارائه شواهد هستند.

دوما در اجابت تقاضای سفارت باید تاکید نمود که بر طبق کلیه قوانین کشورهای پیشرفته ، محکم ترین شاهد مالکیت یک حکومت تصرف است و از این رو نیازی به ارائه دلیل دیگر نیست.سفارت فخیمه و کارگزاران حکومت هند باید با حسن نیت و به عینیت شاهد باشند که جزیره سیری همیشه و نیز اکنون تابع بندر لنگه و تحت حاکمیت آن بوده و چون بندر لنگه به حکومت (ایران) تعلق دارد و به حکمرانان از سوی حکومت (ایران) منصوب بندر لنگه بوده و (هستند) افراشتن پرچم در بنادر خلیج فارس از دوران قدیم ضروری دانسته نبوده ولی اکنون که افراشتن پرچم گهگاه ضروری دانسته شده (از این روی) در کلیه آن بنادر پرچم افراشته شد.اقدام مشابه در جزیره سیری که تابع بندر لنگه است بعمل آمده است.


وزارت امور خارجه ایران به سفارت بریتانیا ٬ نامه شماره 26 ٬ 26 جمادی الثانی 1305 . متن فارسی در اسناد حکومت ایران جلد 6180

 

پاسخ نامه از سفارت بریتانیا
درست است که نایب الحکومه های بندر لنگه جزیره سیری را اداره میکردند٬ولی نه به این دلیل که آنان حاکمان بندر یاد شده بودند٬ بلکه به این خاطر که آنان شیوخ جاسمی بودند که بر آن جزیره کنترل داشتند. در نتیجه حکومت ایران توجه خواهد داشت که حکمرانی شیوخ جاسمی از سوی ایران تنها در بندر لنگه بوده است.شیوخ جاسمی از حقوق مورثی در جزیره سیری برخوردار بودند و هرگز تردیدی در این حقوق وجود نداشته. سفارت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا خوشوقت خواهد بود اگر رهبران حکومت ایران شاهد اثبات تعلق جزیره سیری به ایران را عرضه نمایند.


سفارت بریتانیا به وزارت امور خارجه ایران٬ نامه 5 رجب 1305 ٬ متن فارسی در اسناد حکومت ایران جلد 6180

 

 

واکنش ناصرالدین شاه قاجار به ادعای بریتانیا مبنی بر اثبات مالکیت جزیره سیری از سوی ایران


نامه مورخ 10 ربیع الاول در موضوع جزیره سیری واصل شدو مورد ملاحظه قرار گرفت. اضهارات شما مبنی بر اینکه حکمرانان بندر لنگه از شیوخ جاسمی بودند و اعمال حکمرانی آنان بر جزیره سیری مربوط به نمایندگی آنان از سوی قبیله بوده و از این رو مالکیت جزیره نمیتواند از آن حکومت (ایران) باشد٬ تنها زمانی میتواند استدلال موجهی باشد که پوشش حکمرانی بندر لنگه بر جزیره سیری به آن دروان محدود بود که حکمرانی بندر لنگه در دست شیوخ جواسم بوده و ساکنان جزیره هم انحصارا از طایفه جواسم بوده باشند٬ در حالیکه هیچیک چنین نیست.


هنگامیکه حکام بندر لنگه از شیوخ جواسم نبودند نیز (حکمرانی انجا) به جزیره تسری داشت.نایب الحکومگی شیوخ جاسمی (لنگه) در سال 1306 سرنگون گردید. دو (ده) سال پیش از آن و نیز پس از سرنگونی انان٬ حکمرانی (غیر جاسمی) بندر لنگه بر سر قدرت بوده است.همانطور که در پی ملاحظه خواهید داشت٬ از آنجا که حکمرانان بر شمرده زیر مسئول حکمرانی بندر لنگه بودند٬حکمرانی و حقوق مدیریت خویش را بر جزیره سیری نیز اعمال میکردند( و دیگر سرزمینهای تابع بندر لنگه ) و ساکنان جزیره یاد شده هم منحصرا از طایفه جاسمی نبوده اند٬ بلکه از طایفه های مختلفی هستند که همیشه از حکمرانان تبعیت نموده اند و حکمرانان یادشده زیر امور آنجا را با اقتدار اداره میکردند:


- حکمرانی نصیرالملک (بندر لنگه) ٬ تحت حکمرانی حاج معتمدالدوله(در فارس) در سال 1293.
- حکمرانی سعدالملک (بندر لنگه) از سوی معتمدالدوله در سال 1294
- حکمرانی فرج الله خان از سوی نصیرالملک در سالهای 1295 تا 1297
- حکمرانی عالیجناب نظام السلطنه تا سال 1299
- حکمرانی عالیجناب سعدالملک از 1300 تا 1301
- حکمرانی عالیجناب نواب محمد حسین میرزا در سال 1302
- حکمرانی حاجی محمد مهدی ملک التجار بوشهری از سال 1303 تا 1304
- دوره دوم حکمرانی جناب سعد الملک 1305 تا 1307 . در این زمان بود که نایب الحکومگی شیوخ قاسمی بندر لنگه الغا گردید.
- حکمرانی جناب نظام السلطنه 1308 تا 1309
- دوره سوم حکمرانی جناب سعدالملک 1310
- حکمرانی قوام الملک 1311
- صرفنظر از اینها سفارت حقا تایید دارند که تصرف جزیره از سوی ایران محل هیچ تردید ندارد و در این مورد بدیهی است که حکومت ایران هرگز پرچم خود را فرو نخواهد آورد.


وزارت امور خارجه ایران به سفارت بریتانیا٬ نامه 24 ربیع الثانی 1312 ٬ متن فارسی سند در اسناد حکومت ایران جلد 6180 موجود است.