جزیره فرور بزرگ

جزیره فرور بزرگ در خلیج فارس

جزیره فرور بزرگ در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۸۷۴

بازدید دیروز

۰

بازدید ماه

۱۸۷۴

بازدید کل

۸۱۶۰۸۴۵

افراد آنلاین

۲۱۱

 

جزیره فرور بزرگ در خلیج فارس

 

 جزیره فارور(فرور):1
جزیره فاروریکی دیگرازجزایرایرانی خلیج فارس است که درشمال جزیره سری و جنوب شرقی جزیره کیش وجنوب غربی بندرلنگه قرار گرفته است.اهالی باین جزیره فرور (بضم ف) می گویند.
دریادار بایندردر صفحه (65) کتاب خلیج فارس چاپ سال 1317،چنین نوشته است:
((کرانه شمالی آن 23 کیلومتری جنوب رأس نخیلوقرارگرفته دارای ارتفاعات آتش فشانی است که به 145 متر میرسد طول آن 7کیلومتر وعرض آن 5/4 کیلومتر میباشد جمعیت آن در 50 نفر و شغل آنها ماهیگیری وصید مروارید میباشد.ارتباط با کرانه لنگه وعمان داشته وتوسط کرجی بادی میباشد)).بنا به نوشته اسمعیل نورزاده بوشهری،عمق دریا دراطراف آن درحدود (6) قامت است.در صفحه (61) جلد هفتم کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران چاپ خرداد سال 1330 درباره جزیره فارور چنین آمده است.
((جزیره فرور JAZIREH FORVR جزیره از دهستان مرزوقی بخش لنگه شهرستان لار 50ک جنوب باختر لنگه در خلیج فارس- طول آن 7وعرض 5/4 کیلومتر.
آقای اقبال یغمائی در صفحه(83) کتاب خلیج فارس – تحت عنوان جزیره فرور،جزیره پرفروغ می نویسد: ((این جزیره که از سنگهای آتشفشانی تشکیل شده،در جنوب باختری بندر لنگه واقع است.چون عمق آب پیرامون جزیره زیاد است،نزدیک شدن کشتیهای بزرگ میسر است،طولش هفت وعرضش چهار کیلومترونیم است.بلندترین نقطه فرور،148 متر ارتفاع دارد.جزیره غیرمسکون وکوچک بنی فروردرپانزده کیلومتری جانب جنوب غربی این جزیره است))…
عمق آب و لنگرگاه ها:
جزیره فاروردارای سواحل عمیق ومناسبی برای لنگرانداختن کشتی هاست،آقای رزم آرا،پیرامون لنگرگاه های این جزیره چنین می نویسد:
((عمق دریا دراطراف این جزیره بسیارزیاد ورنگ آب کدروتیره است، کشتیهای بزرگ خیلی به کرانه می توانند نزدیک شوند.درخاور جزیره، 300متری کرانه،عمق آب از(30) متر متجاوزاست ودرباختر جزیره در 200 متری کرانه،عمق آب به 11 متر ودر 500 متری کرانه این عمق به 44 متر وبیشتر میرسد.قعر دریا همه جا سنگی یاشنی است وبدین علت جهت لنگر انداختن مساعد نیست.شدت جزرومد در اطراف این جزیره زیاد است))2
کناره ها واطراف جزیره فارور:
((اطراف این جزیره مخصوصاً کرانه های شمالی وشرقی وجنوبی آن سراشیب میباشند.چندین سنگ مجزا که بعضی ازآنها بیرون ازسطح آب و بقیه درزیرسطح آب میباشند درنزدیکی کناره غربی جزیره قرار دارند.
دراین جزیره دودهکده وجوددارند،دهکده بزرگتردرشرق جزیره وبه روی بسترخشک رودخانه ای بنا شده است.دردوطرف آن صخره هایی بارتفاع 50پا(15/2)قرار دارند ونخلهایی در اطراف دهکده بچشم میخورند.دهکده دیگرکه ازچندین کلبه سنگی وگلی تشکیل شده ودر نزدیکی پوزه جنوبی جزیره قراردارد.درنیم میلی شرق این دهکده ودر روی زمین مرتفعی اداره گمرگ قرار دارد که ساختمانی است چهارگوش وسنگی.
سواحل جزیره اکثرا ً سنگلاخ میباشند ودرپشت آنها صخره هایی بچشم میخورند،دربعضی نقاط نیزخلیج هایی کوچک شنی وجود دارند.بهترین نقطه برای پیاده شدن به جزیره در سواحل شنی درمقابل دودهکده نامبرده فوق میباشد.دراین جزیره آهوهای زیادی وجود دارند ودر آبهای اطراف آن ماهی فراوان میباشد)).3
ارتفاع بلندترین نقطه جزیره از سطح دریا (200)متر میباشد،در (19) کیلومتری جنوب آن جزیره دیگری واقع است که فاقد سکنه است در سال های 25 تا 1330 شمسی در حدود (100) نفردر جزیره فارور زندگی می کردند که شغل عمده آنها صید ماهی ومروارید بوده ولی اینک از سکنه بومی تهی است ...
پوشش گیاهی وحیوانات جزیره:
پوشش گیاهی جزیره نسبتاخوب است وبیشترازنوع گرامینه(گندمیان)وجان کاسه(جگن)و(شور) ودرختانی نظیر کرت(فتح ک ر)- کنار (ضم ک)- کهور (ضم ک-ه)-لور(ضم ل)ونخل می باشد.پوشش گیاهی جزیره در حدود 65 در صد است.
پی نوشت ها:
1-JAZIREH . FARUR
2.جلد اول کتاب سمینار خلیج فارس _ص (66)
3.جلد اول ترجمه کتاب راهنمای خلیج فارس _ص (145)

جزیره فارور کوچک


جزیره فارور کوچک یا نابیو فارور1 در(19) کیلومتری جنوب،جنوب غربی جزیره فارور
وشمال جزیره سیری قرارگرفته است وازیک تخته سنگ بارتفاع (37) متروقطر(1/5) کیلومتر تشکیل شده است وفاقد سکنه وکوهستانی می باشد.به جزیره فارور کوچک (نابیو فارور)-(نابی فرور)-(نبیو فارور)-(نبی فرور)-(نبی فارور)(بنی فارور)و(فارور یا فارور کوچک)هم می گویند.
فاصله جزیره فارور کوچک تا جزایر وبنادر مجاور چنین است:تا جزیره فارور بزرگ 10میل (19کیلومتر) – جزیره سیری 14میل (26کیلومتر)- رأس بستانه 24میل (44 کیلومتر)—جزیره کیش 33میل (61کیلومتر)—بندر لنگه (80کیلومتر) – تنب 45میل (83 کیلومتر) – قشم 109میل (202 کیلومتر).
پی نوشت:
1.JAZIREH . NABIYU . FARUR