جزیره شيف

جزیره شيف در خلیج فارس

جزیره شيف در خلیج فارس

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۰۳۷

بازدید دیروز

۴۵۶

بازدید ماه

۶۶۳۱

بازدید کل

۹۰۸۸۳۸۶

افراد آنلاین

۱۵۱


جزیره شیف در خلیج فارس


جزیره شیف1،درمنتهی الیه((تالاب حله))که ازبهم پیوستن آب رودخانه شاهپورودالکی بوجودآمده ودر12کیلومتری شمال غربی شهرستان بوشهرودر6کیلومتری شمال بندر بوشهر واقع می باشد.


جزایر مجاور:
جزیره شیف مجاور دوجزیره عباسک(که قبل ازجزیره شیف قرنطینه دریائی بوده)وجزیره پیرزنگی قرارداردواگردرساحل شرقی بایستیم این سه جزیره را با چشمان غیرمسلح هم خواهیم دید.


نام وسوابق تاریخی جزیره:
درگذشته،این جزیره را شیخ سعد می خواندند،واین بدان خاطر بوده است که مزار،شیخ سعد درآن قراردارد.شیخ سعد بنابه قولی یک ایرانی جنگجو وپاک نهاد بوده که مدتی برجزیره فرمانروائی می کرده است.


تا سال 1327هجری شمسی،جزیره شیف زیرسلطه احمدخان انگالی قرارداشت وبزور سرنیزه احمدخان نام آن از شیخ سعد به شیف تغییر یافت.


درسال1327مردم برعلیه احمدخان انگالی قیام کردندوبا تمام اعضاء خانواده به بوشهر هجرت نمودندومدت دوسال درمحله های مختلف بوشهرسکونت گزیدند وپس ازسرنگونی احمدخان مجددا ً به جزیره شیف ومحل سایق خود مراجعت نمودند.اکنون درشیف ازمحل حکومت احمدخان،بیش از یک خرابه باقی نمانده است.

شیف درگذشته بندرحمل ونقل کالاهای صادراتی ووارداتی ازایران به کشورهای خلیج فارس وبرعکس بود واحمدخان از صاحبان کالا مالیات می گرفت،باین معنی که تمام کالاها ازتهران واصفهان وشیراز بوسیله مال(چهارپایان)به شیف آورده میشد وبعد بوسیله لنج به کشورهای خلیج فارس حمل می گردید.


محل دیگرجزیره بندرگاه است که درجنوب جزیره واقع شده واکنون مختصر آثاری ازآن درجزیره دیده میشود.


پی نوشت:
1_JAZIREH .SHIF – CIF