قرارداد گلستان

عهدنامه ترکمنچای و گلستان

عهدنامه ترکمنچای و گلستان

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۶۳۲

بازدید دیروز

۰

بازدید ماه

۱۶۳۲

بازدید کل

۸۱۶۰۶۰۳

افراد آنلاین

۱۶۴

 

قرارداد ننگین گلستان

دانلود قرارداد گلستان

ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران که از سوی استعمار روس بر ایران تحمیل شد

اعليحضرت‌ قضا قدرت‌ ، خورشيد رايت‌ ، پادشاه‌ جم‌ جاه‌ و امپراتوري‌ عالي‌ دستگاه‌ ممالك‌ بالاستقلال‌ كل‌ممالك‌ ايمپريه‌ روسيه‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ كيوان‌ رفعت‌ پادشاه‌ اعظم‌ سليمان‌ جاه‌ ممالك‌ بالاستحقاق‌ ممالك‌ شاهانه‌ ايران‌ به‌ ملاحظه‌ كمال‌ مهرباني‌ و اشقاق‌ عليتين‌ كه‌ در ماده‌ اهالي‌ و رعاياي‌ متعلقين‌ دارند رفع‌ و دفع‌ عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ برعكس‌ رأي‌ شوكت‌ آراي‌ ايشان‌ است‌ طالب‌ و به‌ استقرار مراتب‌ مصالحه‌ ميمونه‌ ودوستي‌ جواريت‌ سابقه‌ مؤكده‌ را در بين‌الطرفين‌ راغب‌ مي‌باشند به‌ احسن‌الوجه‌ رأي‌ عليتين‌ قرار گرفته‌ و درانجام‌ اين‌ امور نيك‌ و مصوبه‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالك‌ روسيه‌ به‌ عاليجاه‌ معلي‌ جايگاه‌ جنرال‌ ليوتنان‌ سپهسالار روسيه‌ و مدير عساكر ساكنين‌ جوانب‌ قفقازيه‌ و گرجستان‌ و ناظم‌ امور ومصالح‌ شهريه‌ ولايات‌ غروزيا و گرجستان‌ و قفقازيه‌ و حاجي‌ ترخان‌ و كارهاي‌ تمامي‌ ثغور و سرحدات‌ اين‌حدودات‌ و سامان‌، امر فرماي‌ عساكر سفاين‌ بحر خزر صاحب‌ حمايل‌ الكساندر نويسكي‌ و حمايل‌ مرتبه‌ اولين‌آناي‌ مرتبه‌دار رابع‌ عسكريه‌ مقتدره‌ حضرت‌ گيوركي‌ صاحب‌ نشان‌ و شمشير طلاالمرقوم‌ به‌ جهت‌ رشادت‌ وبهادري‌ نيكولاي‌ ريتشچوف‌ اختيار كلي‌ اعطا شده‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ والارتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ مالك‌ كل‌ ممالك‌ ايران‌ هم‌ عاليجاه‌ ، معلي‌ جايگاه‌ ايلچي‌ بزرگ‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ مأمور دولتين‌ روس‌ و انگليس‌ بوده‌اندعمده‌الامراء والاعيان‌ مقرب‌ درگاه‌ ذيشان‌ و محرم‌ اسرار نهان‌ و مشير اكثر امور دولت‌ عليه‌ ايران‌ و از خانواده ‌دودمان‌ وزارت‌ و از امراي‌ واقفان‌ حضور در مرتبه‌ دوم‌ آن ‌، صاحب‌ شوكت‌ عطاياي‌ خاص‌ پادشاهي‌ خود ازخنجر و شمشير و كارد مرصع‌ و استعمال‌ ملبوس‌ ترمه‌ و اسب‌ مرصع‌ يراق‌ ميرزاابوالحسن‌ خان‌ را در اين‌ كارمختار بالكل‌ نموده‌اند حال‌ در معسكر روسيه‌ رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ ولايت‌ قراباغ‌ ، ملاقات‌ و جمعيت‌ نموده‌اند ، بعد از ابراز و مبادله‌ مستمسك‌ مأموريت‌ و اختيار كلي‌ خود به‌ يكديگر و ملاحظه‌ و تحقيق‌امور متعلق‌ به‌ مصالح‌ مباركه‌ به‌ نام‌ نامي‌ پادشاهان‌ عظام‌ قرار و به‌ موجب‌ اختيار نامجات‌ طرفين‌ قيود و فصول‌ و شروط مرقومه‌ را الي‌الابد مقبول‌ و منصوب‌ و استمرار مي‌داريم‌.

فصل‌ اول‌ ـ بعد از اين‌ امور جنگ‌ و عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ تا حال‌ در دولتين‌ روسيه‌ و ايران‌ بود به‌ موجب‌ اين‌عهدنامه‌ الي‌الابد مقطوع‌ و متروك‌ و مراتب‌ مصالحه‌ اكيده‌ و دوستي‌ و وفاق‌ شديد فيمابين‌ اعليحضرت‌ قضا قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور روسيه‌ و اعليحضرت‌ خورشيد رايت ‌، پادشاه‌ دارا شوكت‌ ممالك‌ ايران‌ و وراث‌ و وليعهدان‌ عظام‌ ،ميانه‌ دولتين‌ عليتين‌ ايشان‌ پايدار و سلوك‌ خواهد بود.

فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ پيش‌تر به‌ موجب‌ اظهار و گفتگوي‌ طرفين‌ قبول‌ و رضا در ميان‌ دولتين‌ شده‌ است‌ كه‌ مراتب‌ مصالحه‌ در بناي‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ باشد يعني‌ طرفين‌ در هر موضوع‌ حالي‌ كه‌ الي‌ قرارداد مصالحه‌ بوده‌ است‌ از آن‌ قرار باقي‌ و تمامي‌ اولكاي‌ ولايات‌ خوانين‌ نشين‌ كه‌ تا حال‌ در تحت‌ تصرف‌ و ضبط هر يك‌ ازدولتين‌ بوده‌ ، كماكان‌ در ضبط اختيار ايشان‌ بماند ، لهذا در بين‌ دولتين‌ عليتين‌ روسيه‌ و ايران‌ به‌ موجب‌ خط مرقومه‌ ذيل‌ ثغور و سرحدات‌ مستقر و تعيين‌ گرديده‌ است‌ از ابتداي‌ اراضي‌ آدينه‌ بازار به‌ خط مستقيم‌ از راه‌ صحراي‌ مغان‌ تا به‌ معبر يدي‌ بلوك‌ رود ارس‌ و از بالاي‌ كنار رود ارس‌ تا اتصال‌ و الحاق‌ رودخانه‌ كپنك‌ چاي‌ به‌ پشت‌ كوه‌ مقري‌ و از آن ‌جا خط حدود سامان‌ ولايات‌ قراباغ‌ و نخجوان‌ و ايروان‌ و نيز رسدي‌ از سنور گنجه‌ جمع ‌و متصل‌ گرديده‌ بعد از آن‌ حدود مزبور كه‌ ولايات‌ ايروان‌ و گنجه‌ و هم‌ حدود قزاق‌ و شمس‌الدين ‌لورا تا مكان ‌ايشك‌ ميدان‌ مشخص‌ و منفصل‌ مي‌سازد و از ايشك‌ ميدان‌ تا بالاي‌ سر كوه‌هاي‌ طرف‌ راست‌ و رودخانه‌هاي‌ حمزه‌ چمن‌ و از سر كوه‌هاي‌ پنبك‌ الي‌ گوشه‌ محال‌ شوره‌گل‌ از بالاي‌ كوه‌ برفدار آلداگوز گذشته‌ از سر حد محال ‌شوره‌گل‌ و ميانه‌ حدود قريه‌ سدره‌ به‌ رودخانه‌ آرپه‌ چاي‌ ملحق‌ و متصل‌ شده‌ معلوم‌ و مشخص‌ مي‌گردد و چون‌ولايت‌ خوانين ‌نشين‌ طالش‌ در هنگام‌ عداوت‌ و دشمني‌ دست‌ به‌ دست‌ افتاده‌ به‌ جهت‌ زياده‌ صدق‌ و راستي‌ حدود ولايات‌ طالش‌ مزبور را از جانب‌ انزلي‌ و اردبيل‌ بعد از تصديق‌ اين‌ صلحنامه‌ از پادشاهان‌ عظام‌ معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ كه‌ به‌ موجب‌ قبول‌ و وفاق‌ يكديگر و معرفت‌ سرداران‌ جانبين‌ جبال‌ و رودخانه‌ها و درياچه‌ وامكنه ‌، و مزارع‌ طرفين‌ تفصيلا تحرير و تميز و تشخيص‌ مي‌سازند آن‌ را نيز معلوم‌ و تعيين‌ ساخته‌ آن‌ چه‌ درحال‌ تحرير اين‌ صلحنامه‌ در دست‌ و در تحت‌ تصرف‌ جانبين‌ باشد معلوم‌ نموده‌ آن‌ وقت‌ خط حدود ولايت ‌طالش‌ نيز در بناي‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ مستقر و معين‌ ساخته‌ هر يك‌ از طرفين‌ آن‌چه‌ در تصرف‌ دارد بر سرآن‌ باقي‌ خواهد ماند و هم‌چنين‌ در سرحدات‌ مزبوره‌ فوق‌ اگر چيزي‌ از خط طرفين‌ بيرون‌ رفته‌ باشد معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ طرفين‌ هر يك‌ طرف‌ موافق‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ رضا خواهند داد.

فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ ، پادشاه‌ اعظم‌ كل‌ ممالك‌ ايران‌ به‌ جهت‌ ثبوت‌ دوستي‌ و وفاقي‌ كه‌ به‌ اعليحضرت‌ خورشيد مرتبت‌ امپراطور كل‌ ممالك‌ روسيه‌ دارند به‌ اين‌ صلحنامه‌ به‌ عوض‌ خود و وليعهدان‌عظام‌ تخت‌ شاهانه‌ ايران‌ و ولايات‌ قراباغ‌ گنجه‌ كه‌ الان‌ موسوم‌ به‌ يلي‌ سابط پول‌ است‌ و اولكاي‌ خوانين‌ نشين ‌شكي‌ و شيروان‌ و قبه‌ و دربند و بادكوبه‌ هر جا از ولايات‌ طالش‌ را با خاكي‌ كه‌ الان‌ در تصرف‌ دولت‌ روسيه ‌است‌ و تمامي‌ داغستان‌ و گرجستان‌ و محال‌ شوره‌گل‌ و آچوق‌باشي‌ و گروزيه‌ و منگريل‌ و آبخاز و تمامي‌ اولكا و اراضي‌ كه‌ در ميانه‌ قفقاز و سرحدات‌ معينه‌الحاليه‌ بود و نيز آنچه‌ از اراضي‌ و اهالي‌ قفقاز الي‌ كناردرياي‌ خزر متصل‌ است‌ مخصوص‌ و متعلق‌ به‌ ممالك‌ ايمپريه‌ روسيه‌ مي‌دانند.

فصل‌ چهارم‌ ـ اعليحضرت‌ خورشيد رايت‌ امپراطور والاشوكت‌ ممالك‌ روسيه‌ براي‌ اظهار دوستي‌ و اتحاد خود نسبت‌ به‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالك‌ ايران‌ و به‌ جهت‌ اثبات‌ اين‌ معني‌ بنابر همجواريت‌ طالب‌ و راغب‌ است‌ كه‌ در ممالك‌ شاهانه‌ ايران‌ رايت‌ استقلال‌ و اختيار پادشاهي‌ را در بناي‌ اكيده‌ مشاهده‌ وملاحظه‌ نمايند ، لهذا از خود و از عوض‌ وليعهدان‌ عظام‌ اقرار مي‌نمايند كه‌ هر يك‌ از فرزندان‌ عظام‌ ايشان‌ كه‌ به‌ وليعهدي‌ دولت‌ ايران‌ تعيين‌ مي‌گردد هرگاه‌ محتاج‌ به‌ اعانت‌ يا امدادي‌ از دولت‌ عليه‌ روسيه‌ باشند مضايقت‌ ننمايند تا از خارج‌ كسي‌ نتواند دخل‌ و تصرف‌ در مملكت‌ ايران‌ نمايد و به‌ اعانت‌ و امداد دولت‌ روس‌ دولت ‌ايران‌ مستقر و مستحكم‌ گردد و اگر در سر امور داخله‌ مملكت‌ ايران‌ فيمابين‌ شاهزادگان‌ مناقشتي‌ روي‌ نمايد دولت‌ عليه‌ روس‌ را در آن‌ ميانه‌ كاري‌ نيست‌ تا پادشاه‌ وقت‌ خواهش‌ نمايد.

فصل‌ پنجم‌ ـ كشتي‌هاي‌ دولت‌ روسيه‌ كه‌ براي‌ معاملات‌ بر روي‌ درياي‌ خزر تردد مي‌نمايند به‌ دستورسابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ به‌ سواحل‌ و بنادر جانب‌ ايران‌ عازم‌ و نزديك‌ شوند و زمان‌ طوفان‌ و شكست‌ كشتي ‌از طرف‌ ايران‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها بشود و كشتي‌هاي‌ جانب‌ ايران‌ هم‌ به‌ دستورالعمل‌ سابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ براي‌ معامله‌ روانه‌ ساحل‌ روسيه‌ شوند به‌ همين‌ نحو در هنگام‌ شكست‌ و طوفان‌ از جانب ‌روسيه‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ درباره‌ ايشان‌ معمول‌ گردد و در خصوص‌ كشتي‌هاي‌ عسكريه‌ جنگي‌ روسيه‌ به ‌طريقي‌ كه‌ در زمان‌ دوستي‌ و يا در هر وقت‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ دولت‌ روسيه‌ با علم‌ و بيرق‌ در بحر خزر بوده‌اند حال‌ نيز محض‌ دوستي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ به‌ دستور سابق‌ معمول‌ گردد و احدي‌ از دولت‌هاي‌ ديگر سواي ‌دولت‌ روس‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ در درياي‌ خزر نداشته‌ باشند.

ادامه در دانلود...

خطوط قرمز رنگ مرزهای واقعی ایران تا پیش از انعقاد قرارداد گلستان است